Přeskočit na obsah

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AREÁLU FABRIKA 1861

I. Úvodní ustanovení

1. Návštěvní řád areálu FABRIKA 1861 (dále jen „návštěvní řád“) je směrnice společnosti FABRIKA 1861 s.r.o. (dále jen „FABRIKA 1861“) určující závazná a vymahatelná pravidla chování návštěvníků výstav, kulturních a dalších akcí pořádaných FABRIKOU 1861 ve svém areálu (dále jen „akce“).

2. Účelem návštěvního řádu je zajištění řádného průběhu akcí, bezpečnosti a majetku návštěvníků, pracovníků FABRIKY 1861, vystavovatelů, prodejců, účinkujících i dalších osob v areálu se nacházejících, jakož i nemovitého a movitého majetku ve vlastnictví a správě FABRIKY 1861.

3. Návštěvník vstupem do areálu FABRIKY 1861 s platnou vstupenkou, náramkem, jiným dokladem opravňujícím ke vstupu či bezplatně (zejména u akcí bez vstupného) vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu včetně jeho příloh.

4. Tento návštěvní řád platí i na akcích pořádaných v areálu FABRIKY 1861 jinými subjekty, pokud mezi FABRIKOU 1861 a pořádajícím subjektem neexistuje odlišná smluvní úprava.

5. Výjimky z návštěvního řádu může FABRIKA 1861 stanovit pro jednotlivé akce s tím, že s nimi veřejnost dopředu seznámí zejména prostřednictvím webových stránek www.fabrika1861.cz, sociálních sítí či jiným vhodným způsobem.

II. Pobyt v areálu FABRIKY 1861

 1. Vstup do areálu FABRIKY 1861 včetně Lávky Amálky je pouze na vlastní nebezpečí návštěvníků.
 2. Dětem do 12 let je vstup do areálu FABRIKY 1861 včetně Lávky Amálky povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.
 3. Dospělé osoby odpovídají za bezpečnost a zdraví dětí, které doprovází se zřetelem na industriální charakter areálu FABRIKY 1861 a Lávky Amálky.
 4. Návštěvníci jsou povinni se po celou dobu svého pobytu v areálu FABRIKY 1861 chovat podle pravidel občanského soužití a s největší ohleduplností vůči přírodnímu prostředí, majetku FABRIKY 1861 i vůči ostatním osobám v areálu, jejich zdraví, bezpečnosti a majetku.
 5. V areálu FABRIKY 1861 mohou pobývat pouze osoby, které se mohou prokázat platnou vstupenkou, náramkem či jiným dokladem opravňujícím ke vstupu. To neplatí u akcí, u nichž není stanoveno vstupné, nebo u osob, které vstupné z rozhodnutí FABRIKY 1861 neplatí.
 6. Ve vnějších prostorách areálu FABRIKY 1861 je možné se pohybovat pouze na plochách přístupných návštěvnické veřejnosti, zejména na nádvoří v průběhu konání akcí.
 7. Ve vnitřních prostorách areálu FABRIKY 1861 je možné se pohybovat se pouze za doprovodu pracovníka FABRIKY 1861 nebo pouze po vymezených a vyznačených trasách.
 8. Pracovníci FABRIKY 1861 mohou dávat návštěvníkům pokyny nutné v zájmu zajištění bezpečnosti, ochrany majetku a řádného průběhu akce. Pracovníci mohou dále provádět úkony, jimiž se zajišťuje a kontroluje plnění návštěvního řádu. Při neuposlechnutí mohou být návštěvníci z areálu vykázáni bez nároku na vrácení vstupného nebo předáni příslušným pořádkovým orgánům.
 9. Návštěvníci jsou povinni počínat si tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku požáru, plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech. Při vzniku požáru se návštěvníci řídí poplachovými směrnicemi, jsou povinni uposlechnout výzvy k evakuaci a při ní se řídí pokyny osob řídících evakuaci.
 10. Při vzniku mimořádných událostí se návštěvníci řídí pokyny policie, dalších složek IZS a pracovníků FABRIKY 1861.
 11. Návštěvník se psem je povinen mít psa po celou dobu pobytu v areálu FABRIKY 1861 na vodítku. Psi vyšší než malá společenská plemena musejí mít náhubek. Majitel odpovídá za úklid exkrementů a za všechny škody způsobené psem na všech osobách, na majetku FABRIKY 1861 i na majetku vystavovatelů, prodejců, účinkujících i dalších osob v areálu se nacházejících. Vstup do areálu FABRIKY 1861 s jiným zvířetem je povolen pouze tehdy, pokud je zvíře neseno v zavazadle s pevným dnem a svou přítomností na akci neohrožuje či neomezuje (např. zvuky či zápachem) ostatní návštěvníky a osoby v areálu se nacházející.
 12. Geocaching a s tím spojené aktivity a pořádání jiných zážitkových her je v celém areálu FABRIKY 1861 povolen pouze s předchozím povolením FABRIKY 1861.

III. Otevírací doba a vstupné

 1. Otevírací dobu a vstupné stanovuje pro každou svou akci FABRIKA 1861 zvlášť, o čemž včas informuje veřejnost zejména prostřednictvím webových stránek www.fabrika1861.cz, sociálních sítí či jiným vhodným způsobem.
 2. Vstupné (je-li na akci vybíráno) se platí před vstupem do areálu FABRIKY 1861. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku, náramek či jiný doklad, který je povinen uschovat u sebe po celou dobu návštěvy a na požádání jej předložit pracovníku FABRIKY 1861 ke kontrole.
 3. Zakoupené vstupenky nelze vrátit ani vyměnit.
 4. Areál FABRIKY 1861 je nutné opustit nejpozději s ukončením otevírací doby stanovené pro konkrétní akci či na pokyn oprávněného zástupce pořadatele.

IV. Zákazy

 1. V areálu FABRIKY 1861 je zakázáno poškozovat veškerý majetek FABRIKY 1861, odhazovat odpadky mimo odpadkové koše nebo jinak narušovat klid a pořádek.
 2. Do celého areálu FABRIKY 1861 je zakázán vjezd motorových vozidel s výjimkou vozidel FABRIKY 1861, složek IZS v nutných případech a vozidel s povolením FABRIKY 1861.
 3. V celém areálu FABRIKY 1861 je během akcí zakázáno jezdit na jízdních kolech, kolečkových bruslích, skateboardech, koloběžkách apod., není-li stanoveno jinak. Vodit jízdní kolo nebo koloběžku je povoleno pouze na venkovních plochách, do vnitřních prostor je vstup s jízdním kolem nebo koloběžkou zakázán. Výjimku tvoří pouze vozíky pro tělesně postižené a dětské kočárky.
 4. V celém areálu FABRIKY 1861 je stanoven zákaz volného pohybu návštěvníků po areálu mimo vnitřních a vnějších prostor určených ke konání akce. Je zakázáno vstupovat do prostor, které nejsou určeny pro návštěvnickou veřejnost. Vstup na Lávku Amálku je povolen pouze v průběhu k tomu určené akce se souhlasem pracovníka FABRIKY 1861. V ostatních případech je vstup na Lávku Amálku přísně zakázán.
 5. Ve vnitřních prostorách areálu FABRIKY 1861 je přísně zakázáno kouřit. V celém areálu FABRIKY 1861 je pak zakázána i jiná manipulace s otevřeným ohněm. Výjimku tvoří pouze činnosti pořádané či povolené FABRIKOU 1861.
 6. Ve vnitřních prostorách areálu FABRIKY 1861 je zakázáno dotýkat se strojů, rozvaděčů, hasících přístrojů a dalších zařízení v majetku FABRIKY 1861. V celém areálu FABRIKY 1861 je zakázáno dotýkat se vystavených exponátů a jakkoli je poškozovat.
 7. Do vnitřních prostor areálu FABRIKY 1861 je zakázán vstup psů a jiných zvířat.
 8. V celém areálu FABRIKY 1861 je zakázáno létání bezpilotních letadel (dronů, multikoptér aj.) a leteckých modelů bez předchozího povolení FABRIKY 1861.
 9. V celém areálu FABRIKY 1861 platí přísný zákaz prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám mladším osmnácti let.
 10. Bez předchozího povolení FABRIKY 1861 je v celém areálu zakázáno provozovat reklamní, petiční a prezentační činnost, fotografovat za účelem výdělečné činnosti, provádět průzkumy a jiné obdobné činnosti, provozovat jakoukoliv nepovolenou obchodní činnost, hudební a jinou produkci apod.
 11. Je zakázáno vnášet do areálu FABRIKY 1861 omamné a jiné toxické látky, zbraně a jiné nebezpečné předměty.

V. Fotografování a filmování

 1. Fotografování a pořizování videozáznamů pro osobní účely je v celém areálu FABRIKY 1861 povoleno. Při fotografování a filmování je zakázáno jakkoliv manipulovat s vystavenými exponáty či majetkem FABRIKY 1861 a také touto činností omezovat či ohrožovat ostatní návštěvníky (např. používáním stativu apod.).
 2. Fotografování a filmování pro komerční účely je zakázáno bez předchozího povolení FABRIKY 1861.

VI. Odpovědnost za újmu

 1. Návštěvníci jsou povinni se při pobytu v areálu FABRIKY 1861 pohybovat s opatrností a předcházet riziku možnosti úrazu.
 2. FABRIKA 1861 neodpovídá za újmu na zdraví a majetku návštěvníka, pokud újma nebude přímo zaviněna ze strany FABRIKY 1861 a jejích pracovníků. Způsobí-li návštěvník nebo jím doprovázené dítě nedodržením návštěvního řádu či platných právních předpisů újmu sobě, jiným návštěvníkům či jiné třetí osobě, odpovídá za ni sám.
 3. FABRIKA 1861 neodpovídá za ztrátu věcí vnesených do areálu FABRIKY 1861. Nalezené cizí předměty je nálezce povinen odevzdat pracovníkům FABRIKY 1861 či příslušníkům Policie ČR.
 4. FABRIKA 1861 neodpovídá za věci odložené v areálu FABRIKY 1861 mimo místa k tomu určená.
 5. Návštěvníci berou na vědomí, že parkoviště přilehlé k areálu FABRIKY 1861, umístěné na pozemcích p.č. 1705, 1706/3 a 1710/3, k.ú. Semily je nehlídané a FABRIKA 1861 neodpovídá za škodu vzniklou na dopravních prostředích zde odstavených.

VII. Práva FABRIKY 1861

 1. FABRIKA 1861 si vyhrazuje právo tento návštěvní řád včetně jeho příloh měnit či upravovat podle potřeby. Platný návštěvní řád je k dispozici na webových stránkách www.fabrika1861.cz či na pokladně při vstupu do areálu FABRIKY 1861.
 2. Režim parkování v areálu FABRIKY 1861 i na přilehlých parkovacích plochách ve správě FABRIKY 1861 pro návštěvníky, vystavovatele, prodejce a další osoby upravuje FABRIKA 1861 pro každou akci zvlášť a dotčené o tom informuje pomocí webových stránek www.fabrika1861.cz i na místě prostřednictvím pracovníků FABRIKY 1861 či jiným vhodným způsobem.
 3. V případě ponechání vozidla mimo místa vyhrazená k parkování nebo přímo na zakázaných místech či místech bránících provozu, obsluze a zásahům při poruchových, havarijních či mimořádných situacích nebo při požáru, může být vozidlo z areálu FABRIKY 1861 odtaženo, a to na náklady provozovatele vozidla.
 4. FABRIKA 1861 si vyhrazuje právo odepřít vstup do areálu nebo vyvést z areálu každou osobu, která nevyhoví podmínkám návštěvního řádu, dále návštěvníky pod vlivem alkoholu nebo omamných či jiných toxických látek, a to bez náhrady ceny vstupenky.
 5. Vstupem do areálu FABRIKY 1861 dává návštěvník, vystavovatel, prodejce i další osoby v areálu se nacházející souhlas s případným zveřejněním své fotografie či jiného obrazového a zvukového záznamu pro účely propagace FABRIKY 1861.

VIII. Jednání proti předpisům

 1. Návštěvníci, kteří porušují ustanovení tohoto návštěvního řádu, jakož i osoby pod vlivem alkoholu nebo omamných či jiných toxických látek, mohou být z areálu FABRIKY 1861 vykázáni bez nároku na vrácení vstupného. Za způsobené škody odpovídají návštěvníci podle platných právních předpisů.
 2. Pracovníci FABRIKY 1861 si mohou vyžádat asistenci Policie ČR nebo Městské policie Semily, pokud to okolnosti nebo závažnost porušení tohoto návštěvního řádu vyžaduje.

IX. Účinnost

Návštěvní řád je účinný od 26.07.2021. Covidový dodatek naleznete zde.